tisdag 14 december 2010

Hej alla!

Jag lägger här ut ett mejl från Jens Weibull på Centrum för biologisk mångfald där han berättar om situationen för SKUD, Svensk Kulturväxtdatabas. Se mitt tidigare inlägg (nedan) idag om ni vill veta mer om SKUD. Hälsningar /Katarina

VIKTIG INFORMATION OM SVENSK KULTURVÄXTDATABAS SKUD

Den här informationen skickas ut med anledning av att finansieringen av Svensk Kulturväxtdatabas SKUD fr.o.m. 2011 är oklar. Nuvarande huvudman för SKUD, Centrum för biologisk mångfald vid SLU, har ålagts ett kraftigt sparbeting och kommer inte att framgent kunna täcka kostnaden för nödvändigt säkerhets- och underhållsarbete. Detta, i kombination med att Programmet för odlad mångfald POM från 1 april 2011 sannolikt kommer att överföras från CBM till SLU:s fakultet för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap (LTJ) i Alnarp, gör framtiden för SKUD ytterst prekär.

Eftersom databasens struktur och innehåll under inga omständigheter får korrumperas ser vi inga andra möjligheter än att stänga SKUD för externa användare fr.o.m. 1 januari fram till dess att en basfinansiering är säkrad. Under fem års tid, sedan den publicerades på Internet i februari 2005, har databasen utnyttjats i allt ökande grad och rönt stor uppskattning. Vi har emellertid inte lyckats att få till en hållbar finansiering för den fortsatta driften. För oss som under många år har arbetat med att få SKUD på fötter är detta därför inget annat än ett misslyckande.

Vi kommer nu att vända oss till Vetenskapsrådet och Formas för att söka akutbidrag för infrastruktur eller motsvarande. En årlig basfinansiering på c. 300 000 kr skulle göra det möjligt för oss att åtminstone hålla databasen tillgänglig på en acceptabel nivå. Ytterligare c. 300 000 kr per år skulle säkerställa fortsatt publicering i databasen samt ett nödvändigt utvecklingsarbete. Vi vänder oss även till era respektive organisationer för att dels på nytt pröva förutsättningarna för en samfinansiering av SKUD, dels genom er söka skapa ett tryck på potentiella finansiärer. Utnyttja ert kunnande och formulera gärna era kontinuerliga behov av korrekt information om växters nomenklatur och systematik så att vi kan ge Svensk Kulturväxtdatabas en hållbar framtid. Sprid gärna detta budskap inom era respektive nätverk.

Vänliga hälsningar,

Jens Weibull

-----------------------------------------------------------------
Jens Weibull
Docent/Assoc. professor
Centrum för biologisk mångfald / Swedish Biodiversity Centre
Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish Univ. of Agric. Sci.
Box 57, SE-230 53 Alnarp, Sweden
+46 (0)40 41 55 31 (phone)
+46 (0)40 41 55 76 (fax)
+46 (0)70 573 22 48 (cell)
http://www.pom.info/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar